Vart fjärde år samlas dialektforskare från hela Norden till konferens. Den 20–23 augusti 2014 gick den tionde nordiska dialektologkonferensen av stapeln i Mariehamn. Konferensen, som hade temat ideologi, identitet, intervention, samlade drygt 90 deltagare. Under fyra dagar bjöds deltagarna på ett digert program bestående av sammanlagt 65 föredrag. Även demonstrationer, workshoppar och en posterpresentation stod på programmet.

Bland teman som behandlades under sektionsföredragen kan nämnas dialekternas grammatik och korpusar, dialektkontakt, förändringar i dialekterna, kartor som hjälpmedel, fonetiska system och intonation samt lingvistiska dialektlandskap. Under workshopparna diskuterades bl.a. dialekt och turism, språkkontakt i Baltikum och estlandssvenska. De sex plenarföredragshållarna var Ann-Marie Ivars (Helsingfors), Hanna Lappalainen (Helsingfors), Pia Quist (Köpenhamn), Karen Margerethe Pedersen (Köpenhamn), Tomas Riad (Stockholm) och Unn Røyneland (Oslo).

Ivars talade om den nordfinländska dialektgränsen, som av tradition har dragits mellan Houtskär och Korpo i Åboland. Enligt Ivars behöver gränsen preciseras och underbyggas med drag från fler nivåer än den fonologiska.

Lappalainen beskrev variationen för personliga pronomen i Helsingforsfinska och diskuterade varianternas sociala betydelse. Quist föreläste under rubriken Sprog-krop-sted: Dialektsamfundets meningsskabende orden, med exempel hämtade från bland annat rurala danska miljöer, hiphopkultur och graffitikonst, medan Pedersen gav exempel på syntaktiska upplysningar som ordböcker har att erbjuda.

Riad talade om indelning av svenska varieteter i dialekttyper med fokus på intonationsmönster. I föredraget med rubriken Hva skal til for å høres ut som du hører til? diskuterade Røyneland föreställningar om dialektala identiteter i det senmoderna Norge.

Arrangör för konferensen var Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet i samverkan med Institutet för de inhemska språken och Svenska litteratursällskapet i Finland.