Enligt en ny utredning är det finlandssvenska teckenspråket allvarligt hotat. I Justitieministeriets utredning om det finlandssvenska teckenspråket kommer det fram att det bara finns omkring 90 döva som använder språket. De flesta av dem är över 55 år gamla.


Det finlandssvenska teckenspråket finns på Unescos lista över hotade språk och om inga åtgärder vidtas kan språket dö ut inom tio år. Därför har humanistiska yrkeshögskolan Humak börjat planera en utbildning för teckenspråksinstruktörer på finlandssvenskt teckenspråk. Längre fram hoppas man kunna starta en tolkutbildning i det finlandssvenska teckenspråket.

En av orsakerna till att språket är så hotat i dag är bristen på utbildning, lärare och tolkar. Den enda skolan för finlandssvenska döva lades ner 1993 och finlandssvenska döva har sedan dess valt mellan att gå i en skola för finskspråkiga döva eller flytta till Sverige för att få skolgång och utbildning på teckenspråk.

Hela utredningen kan läsas på Justitieministeriets webbplats och mer information om teckenspråk finns på Finlands Dövas Förbunds webbplats, www.kuurojenliitto.fi/sv.