Språkbruks chefredaktör, språkvårdaren och språkvetaren Charlotta af Hällström-Reijonen och historikern Jennica Thylin-Klaus fick den 16 maj statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2013 för sina doktorsavhandlingar som ur varsin synvinkel belyser framväxten av en svensk språknorm i Finland.

Svenska litteratursällskapet i Finland har sedan 1920 årligen delat ut statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. I år gick priset till två forskare som ur var sitt perspektiv belyser skapandet av en svensk språknorm i Finland. Charlotta af Hällström-Reijonen fick priset för verket Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag, och Jennica Thylin-Klaus för verket ”Den finländska svenskan” 1860–1920. Tidig svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv.

Det är ett vittnesbörd om historiens mångfald att Hallbergska priset för år 2013 delas mellan två doktorsavhandlingar som behandlar normeringsproblematik ur olika synvinklar. Thylin-Klaus avhandling söker som titeln anger bakgrunden och motiven till varför man beslöt sig för att svenskan i Finland skulle följa (riks)svenska normer. 

Charlotta af Hällström-Reijonens avhandling behandlar den faktiska användningen av finlandismer över tid, synen på dem från mitten av 1800-talet till i dag samt språkvårdens inverkan på bruket av finlandismer.

Avhandlingarna ger ur var sitt perspektiv gedigna bidrag till svenskans normering i Finland, tillsammans belyser de också på ett fascinerande sätt de nationella identitetsfaktorer som språkets normering aktualiserade. De är dessutom välskrivna; vilken icke-invigd kunde ha trott att stav- och språkfel kunde vara så intressanta – och så engagerande för samtid och nutid.

Tidigare pristagare inom språkvetenskapen är t.ex. Peter Slotte (1981), Ann-Marie Ivars (1989), Marketta Sundman (1990) och Nina Martola (2009).