Den 3 maj ordnades den numera traditionella Språkrådsdagen på Folkets hus i Stockholm igen. Programmet bestod som vanligt av en rad högklassiga föredrag som alla på sitt sätt representerade någon bit av Språkrådets mångsidiga verksamhet eller dess intresseområden. I år fick de ungefär tvåhundra deltagarna höra om bland annat klarspråksarbete, skolelevers skrivutveckling, läsförståelse, EU-språket och EU-översättningar, minoritetsspråket jiddisch och vokalförändringar i svenskan.  Ett genomgående tema var begriplighet.

Till programmet på Språkrådsdagen hör också utdelningen av två prestigefyllda priser, Klarspråkskristallen och Erik Wellanders pris. I år delades dessutom det nya Minoritetspråkspriset ut för första gången. Priset delades ut av kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth och gick till Kaisa Syrjänen Schaal ”för hennes helhjärtade engagemang för minoriteternas språkliga rättigheter och för hennes betydande insatser för minoritetsspråkens status, utveckling och revitalisering i Sverige”. Kaisa Syrjänen Schaal har tidigare bland annat arbetat på Integrations- och jämställdhetsdepartementet i Sverige och hon var också expert i språklagsutredningen. Nu är hon anställd vid Svenska kyrkan, där hon arbetar med flerspråkighetsfrågor.

Det stora språkvårdspriset, dvs. Erik Wellanders pris, gick i år till Karin Milles för att hon ”med starkt engagemang och stor framgång undersökt språkets möjligheter att bidra till ett mer jämställt samhälle, bland annat genom sin forskning om mäns och kvinnors arbetsplatssamtal, ordet snippasetablering och könsneutrala pronomen.” Att just Karin Milles fick priset kändes väldigt aktuellt med tanke på den intensiva debatt som pågått om det könsneutrala hen under det senaste året. Priset delades ut av professor Olle Josephson, som i sitt tal till pristagaren framhävde den viktiga forskning Karin Milles bedrivit inom området makt, kön och språk.

Det stora klarspråkspriset, Klarspråkskristallen, tillföll i år teamet bakom Arbetsmiljöverkets kreativa informationskampanj om arbetsmiljö och säkerhet. Kampanjen har riktats till utländska byggnadsarbetare i Sverige och syftet har varit att nå den rörliga gruppen med bokstavligen livsviktig information om säkerheten på byggarbetsplatser.  Även detta pris delades ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Språkrådsdagen avslutades med sedvanligt mingel bland idel glada och nöjda deltagare. Nästa år ordnas Språkrådsdagen den 4 maj. 

Mer utförlig information om de enskilda föredragen finns på Språkrådets webbplats: http://www.sprakradet.se/13495.