I år belönades ett gott myndighetsspråk i tävlingen Årets klargörare. Priset gick till två anställda vid Uleåborgs stad som sett över texterna i besluten om närståendevård. Lea Ansamaa och Sini Sivonen har arbetat fram begripligare texter och en mjukare framtoning genom att lyssna på kunderna. Vinnarna utsågs av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen. En stor förtjänst enligt honom är att projektet var kopplat till många olika slags samarbets- och interaktionsformer.

Lea Ansamaa och Sini Sivonen tycks verkligen ha studerat förslagen om hur man kan utnyttja kundkommentarer enligt handlingsprogrammet för ett bättre myndighetsspråk. Processen i projektet gick ut på att både myndigheternas och kundernas önskemål om förbättring samlades in. Standardtexterna för beslut bearbetades bland stadens anställda i verkstäder och kommuninvånarna fick yttra sig på invånaraftnar. När beslutstexterna var färdiga meddelade man vilka förslag som hade tagits i bruk, och man motiverade varför andra förslag hade valts bort.

Erfarenheterna av förnyelseprocessen var goda. Samarbetet mellan informationen, socialarbetet och kommuninvånarna lyckades fint. De ledigare texterna var ett gemensamt intresse.

– Projektet, metoderna och resultatet har ökat förtroendet för Uleåborgs stads verksamhet, säger Jääskeläinen.

Tävlingen Årets klargörare arrangerades av Institutet för de inhemska språken. För första gången belönades ett gott myndighetsspråk. I fortsättningen delas priset ut vartannat år för lättläst språk och vartannat år för klarspråk. I tävlingen deltog inalles 20 förslag.