Fråga: Jag har stött på ett finskt uttryck som kutsuohjattu liikenne. Vad är det?

Svar: På svenska talar man om anropsstyrd trafik, eller t.ex. en anropsstyrd buss. Det är frågan om ett system för att komplettera den vanliga kollektivtrafiken, främst i glest bebyggda trakter. Trafiken sköts då med bussar, minibussar eller taxi som åker efter anrop, dvs. resan måste förbeställas t.ex. en timme i förväg. Anropsstyrd trafik liknar alltså färdtjänst och sjukresor, och kan struktureras på olika sätt. Man kan t.ex. ha fasta linjer eller fria linjer, fasta tider eller fria tider, fasta hållplatser eller fria hållplatser etc.