Tidskriften Nordiska Språk. Artiklar, smärre bidrag och recensioner 2001–2010. Red. Harry Lönnroth, Nina Pilke & Paula Rossi. Publikationer från Vasa universitet. Forskningsrapporter 301. Vasa 2013. 257 sidor.

Under åren 2001–2010 gavs tidskriften Nordiska språk ut i elektroniskt vid Vasa universitet. Den var tänkt som ett forum för ämnena svenska och nordiska språk både i Finland och utomlands, och som sådan var den ett välkommet forum, eftersom nordister inte har ett särskilt brett utbud av tidskrifter att publicera sig i. Antingen blev uppgiften för betungande för en relativt liten enhet som Nordiska språk vid Vasa universitet eller också var intresset bland nordister att skriva bidrag inte tillräckligt stort, för i mars 2013 lades portalen ner. En utgåva med alla de bidrag som publicerats under de tio åren kom då ut i tryck och samtidigt publicerades en nedladdningsbar pdf-utgåva av tidskriften. Redaktörer är de tre professorerna Harry Lönnroth och Nina Pilke från Vasa universitet och Paula Rossi från Uleåborgs universitet. Åtminstone tills vidare ligger också de enskilda artiklarna kvar på tidskriftens webbplats och kan läsas där. Kontaktlänken fungerar dock inte längre och det sägs i presentationen att tidskriften inte längre ges ut.

Den tryckta utgåvan innehåller allt det som publicerats i nättidskriften, dvs. tolv långa artiklar, tre smärre bidrag och fyra recensioner. Bidragen representerar en stor mängd olika teman och så pass vitt skilda att redaktörerna inte gjort något försök att temagruppera bidragen.  Man kan läsa om allt från tv-textning och bildanvändning i nyheter till nätundervisning och musikerjargong och futurum i modern isländska för att nämna några exempel. Intrycket blir lite brokig och vissa artiklar känns inte längre heller riktigt tidsenliga i relation till tryckåret. Man inser att mycket vatten måste ha runnit under broarna.

I förordet står det: ”Tidskriften var ett forum för debatt kring forskning och undervisning i svenska och andra nordiska språk i Finland och på annat håll med syfte att främja informationsutbyte och diskussion.” Det senare syftet uppfylls inte i någon högre grad för bidragen anknyter inte just till varandra.

Det är en aning överraskande att tidskriften getts ut i tryck i dessa tider när allt fler vetenskapliga tidskifter ges ut enbart som nätpublikationer. Men onekligen är det trevligt att sitta och bläddra i en bok emellanåt för oss som får fyrkantiga ögon av att sitta vid datorn dagarna i ända.