Syftet med denna bok är bland annat att öka medvetenheten om de språkliga ideologier som påverkar våra samhällen i dag. I boken undersöks språkpolitik i Finland och Sverige, och språken som undersöks är finska och svenska i majoritets- och minoritetsställning, engelska och minoritetsspråk. Det finns många likheter mellan våra länder, men här lyfts också stora skillnader fram. Skillnaderna tar sig bland uttryck i språklagstiftningen. Finlands språklagstiftning utgår från en grundlagsenlig tvåspråkighet, medan Sveriges lagstiftning utgår från att majoritetsspråket svenska är en nyckel till jämlikhet. Artiklarna i boken är skrivna av forskare från Finland och Sverige.

Bland artiklarna kan i detta sammanhang särskilt nämnas den om debatten om tvåspråkiga (svenska–finska) skolor i Finland som fördes hösten 2011 (Sally Boyd och Åsa Palviainen) och en artikel om svenskundervisningen i finska skolor, där författarna (Mia Halonen, Tarja Nikula, Taina Saarinen och Mirja Tarnanen) visar att svenskan inte behandlas som ett inhemskt utan som ett främmande språk i undervisningen.

Mika Lähteenmäkis och Sari Pöyhönens artikel ”Language Rights of the Russian-speaking Minority in Finland: Multi-sited Historical Arguments and Language Ideologies” handlar bland annat om hur man i Ryssland ser på ryskan ”i diasporan”, alltså utanför Ryssland.

Boken visar att historien är ständigt närvarande, och att språkpolitik är ett synnerligen samhällsrelevant område.