Svenskt lagspråk i Finland har i dagarnaa kommit ut i en ny, omarbetad upplaga. Den förra upplagan utkom 1998. I den nya upplagan av handboken har utvecklingen inom vår egen lagstiftning, bland annat den nya grundlagen, beaktats. Därtill har bokens innehåll och disposition påverkats av utvecklingen inom EU. Det märker man bl.a. på att lagstiftningstekniska frågor som gäller EU behandlas i samma kapitel som motsvarande nationella frågor och detsamma gäller beskrivningen av EU-rätten.

Det finns flera nya anvisningar för lagspråket i den nya upplagan av boken. En del gäller lagstiftningstekniska frågor, andra terminologi och formuleringar. De kanske mest radikala språkliga ändringarna hittar vi i kapitlet om lagrubriker och hänvisningsteknik. Här står nämligen att hänvisningar till paragrafer ska skrivas med prepositionen ”i”, där prepositionen tidigare utelämnades. Man ska alltså skriva ”enligt 5 § i lagen om” i stället för tidigare ”enligt 5 § lagen om”. Likaså rekommenderas att prepositionen ”av” läggs in i uttrycket ”ändras lagen av den 1 mars 2003”. Tidigare skrev man ”lagen den 1 mars 2003”. De här reformerna tas säkert emot med glädje, inte minst bland ickejurister, eftersom formuleringarna varit svåra att hantera i texter av mer allmän karaktär, exempelvis journalistiska texter.

Den finsk-svenska ordlistan, som finns i slutet av boken, innehåller också flera nyheter. Dels handlar det om helt nya ord i listan, dels om ändrade rekommendationer. Bland annat kan nämnas att boken nu rekommenderar att ”oikeudettomasti” översätts med obehörigen, obehörigt i stället för orättmätigt och att ”voimaantulosäännös” motsvaras av ikraftträdandebestämmelse i stället för ikraftträdelsebestämmelse. Vissa strykningar av uppslagsord har också gjorts och många definitioner har bearbetats och uppdaterats. Listorna över källor på Internet och över myndigheternas namn på svenska och finska har också uppdaterats.

Svenskt lagspråk i Finland eller Slaf – som boken populärt kallas – riktar sig främst till alla som översätter och granskar lagar, men också till dem som skriver eller översätter texter med anknytning till juridik och förvaltning. Meningen är att de nya anvisningarna och rekommendationerna ska tilllämpas omedelbart av alla som skriver och översätter författningstexter.

 

Svenskt lagspråk i Finland. Red. Henrik Bruun, Ann-Marie Malmsten, Sten Palmgren. Schildts Förlags Ab 2004. 368 sidor. ISBN 951-50-1423-9.