Boken Kreativ grammatikundervisning handlar i mångt om att knäcka den grammatiska koden för den som har problem med att lära sig grammatik, och framför allt med att lära ut grammatik och svara på frågor eleverna ställer under modersmålslektionen. Bokens tre författare arbetar som lärare i Sverige, och alla tjänstgör vid Karlstads universitet.

Bokens underrubrik Från förskoleklass till åk 6 klargör att boken främst är avsedd för lärare som undervisar i de lägre klasserna, dvs. från förskola till årskurs 6. Författarna vill att boken ska betraktas som en praktisk handbok snarare än som en teoretisk genomgång. Boken är främst riktad till blivande lärare som ska undervisa i svenska och som behöver stöd i sina grammatiska baskunskaper. Många lärare har nämligen svaga baskunskaper i svensk grammatik och då blir det givetvis svårt att lära ut det till eleverna, och att förklara för eleverna varför det förhåller sig på ett visst sätt. När man har svenska som modersmål vet man ofta att det heter på ett visst sätt, men man kan inte förklara varför, och det här försöker boken råda bot på.

Inte bara grammatik

Författarna säger att huvudsyftet med boken dels är att ge grundläggande kunskaper i grammatik, dels att visa hur man kan arbeta med grammatik på ett kreativt sätt. Men namnet Kreativ grammatikundervisning till trots består boken inte enbart av grammatik, utan mycket annat som har med svenska språket att göra. Här behandlas ämnen som skriftspråkshistoria, grammatikdidaktik, läs- och skrivlärande, ljud och fonetik, fonologi, bokstavsträning, ortografi, ordförråd, ordbildning, ordklasser och syntax. Författarna påpekar att det grammatiska begreppet, som det används i boken, är av det vidare slaget. De flesta kapitlen i boken avslutas med tips på praktiska övningar i klassrummet.

Vi har vår egen läroplan i Finland, men boken kan säkert vara till nytta för lärare som känner att de behöver mer kunskap i grammatik, och inspirera till språkliga övningar i klassrummet. Boken vill visa att grammatik kan vara roligt, och inte något torrt och tråkigt som man måste kämpa sig igenom.