Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen: Om kunskaper och motivation genom olika utbildningsstadier. Red. Taina Juurakko-Paavola och Åsa Palviainen. HAMKin julkaisuja 11/2011. 104 sidor.

Svenskans ställning som obligatoriskt skolämne i Finland diskuteras mycket. Syftet med den nya publikationen ”Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen” som har redigerats av Taina Juurakko-Paavola (Tavastlands yrkeshögskola) och Åsa Palviainen (Jyväskylä universitet) är att bidra med forskningsresultat till den här diskussionen och på vilka man kan basera argument. Resultaten kan också tjäna som underlag vid beslutsfattande.

I boken presenteras omfattande kartläggningar av kunskaper i och studiemotivation gentemot svenska hos elever och studenter från fyra olika utbildningsstadier: grundskolan, den grundläggande yrkesutbildningen, yrkeshögskolorna och universiteten. Som material har använts frågeformulär ifyllda av elever och studerande, skriftliga och muntliga prov samt svensklärares kommentarer gällande elevers och studenters motivation.

Forskningsresultaten från alla skolstadier vis­ar att det finns stora individuella skillnader mellan enskilda elever och studerande och därför är det riskabelt att generalisera och behandla alla inlärare som en homogen grupp. I stället bör man studera dem utifrån olika bakgrundsfaktorer. I samtliga kartläggningar kommer t.ex. skillnader mellan flickor och pojkar fram: redan efter grundskolan har flickor både bättre kunskaper i svenska och högre motivation att studera svenska än pojkar.

När det gäller högskolestudierna, finns det också andra förklarande faktorer: studerandens tidigare utbildning och dennes nuvarande utbildningsområde tycks spela en roll.  För den högre utbildningen gäller genomgående att studenter som har en studentexamen klarar sig bättre än de som genomgått en grundläggande yrkesutbildning. Samtidigt visar kartläggningarna att den generella kunskapsnivån i svenska bland studenter vid högskolorna är oroväckande låg.  Universitetsstudenter har dock generellt en positiv attityd till att studera svenska.

I den nya boken diskuterar artikelförfattarna fynden och föreslår olika åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem.  Boken är avsedd för alla som är intresserade av svenskans ställning i Finland i allmänhet och svenskans roll i den finska skolan och högre utbildningen i synnerhet. Boken, som är den första i sitt slag, ger en bra överblick över situationen på alla skolstadier.