Siv Strömquist: Vart är vart på väg? och andra språkfrågor i tiden. Norstedts 2011. 311 sidor.

Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, har i många år besvarat läsarfrågor bland annat i Svenska Dagbladet. Nu har hon samlat och bearbetat texter om olika språkfrågor från tjugohundratalets första decennium i boken Vart är vart på väg? och andra språkfrågor i tiden. Det är en bok där läsaren kan lära sig mycket om aktuella tendenser i språket. Siv Strömquist framhåller att språkets utveckling speglas i de frågor och kommentarer hon som språkspaltskribent fått från engagerade språkanvändare.

De enskilda språkfrågorna i boken är ordnade i olika kapitel, men först ges en allmän översikt över nuläget i svenskan i det fristående kapitlet Trender och tendenser i dagens svenska. Där konstaterar författaren att en påtaglig trend just nu är att skriftspråket håller på att bli allt informellare eller att skriften närmar sig talet. Utvecklingen mot kortare meningar, enklare meningsbyggnad och informellt ordval har accelererat under tjugohundratalets första årtionde. En viktig faktor som bidrar till denna utveckling är enligt Siv Strömquist den populära krönikegenren i dagspressen, där skribenten förväntas skriva personligt, vardagligt och läsarvänligt.

En annan tendens som Siv Strömquist lyfter fram gäller kommateringen. Den tydlighetskommatering som språkvården länge rekommenderat håller nu på att få fäste på allvar. I allt högre grad används kommatecken enbart för läsbarhetens skull, inte av grammatiska orsaker. Detta innebär att kommatecknen blir färre. Å andra sidan tycks nya kommatecken vara på väg in, till exempel kommatecken efter hälsnings- och avslutningsfraser i brev. Också satsradning med kommatecken blir allt vanligare.

Siv Strömquists bok är innehållsrik. Det sammanlagda antalet enskilda språkfrågor som tas upp är imponerande, och läsaren får både intressant kunskap om språkets väsen och handfasta råd när det gäller språkriktighet. Här behandlas inte bara nya trender utan också klassiska språkfrågor som före och innan. Det finns fylliga kapitel om fraser, satser och meningskonstruktion, ordbildning och böjning, lånord, skiljetecken, betydelseförändringar hos ord, språkliga hjälpredor och mycket annat. Dessutom finns det en nyttig litteraturförteckning och ett register.