Den som letat efter en introduktion till eller en sammanfattning av ämnet tvåspråkighet i Finland gör klokt i att öppna Marika Tandefelts rapport Finländsk tvåspråkighet. Här redogör Tandefelt, professor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, för den forskning som bedrivits inom ämnet i Finland och delar med sig av teoretiska frågeställningar belysta med finländska exempel.

Rapporten går inte in på den juridiska aspekten av tvåspråkigheten i vårt land och ser alltså inte närmare på de regelverk som ska reglera och garantera finländarnas rätt att få offentlig service på sitt eget modersmål. I stället riktar den in sig på alla de olika sätt som man kan vara tvåspråkig på i dagens Finland och alla de aspekter på den enskilda individens språkmöten och språkinlärning som forskningen hittills beaktat. Den tar upp språkkontakter, identifiering av språkliga domäner, val av språktillhörighet, självuppskattning av språklig kompetens, språkbevarande, språkförlust och språkbyte… Här finns en rik källa av fakta och forskningsrön att ösa ur i den ständigt aktuella tvåspråkighetsdebatten.

Tandefelt poängterar vikten av att se skillnad mellan samhällets två- eller flerspråkighet och individernas en-, två- eller flerspråkighet. Hon pekar på de tydliga regionala skillnaderna samt den skillnad som finns mellan de olika typerna av tvåspråkighet – bland annat mellan en sådan som har rötterna i den svenskspråkiga befolkningen och en sådan som har rötterna i den finskspråkiga befolkningen. I det senare fallet tar hon upp den finlandssvenska skolans tungrodda uppgift att fungera som språk- och identitetsstärkande miljö för både svenskspråkiga, tvåspråkiga och finsk­språkiga barn när mängden barn med skrala kunskaper i skolspråket ökat markant.      

Rapporten är språksociologisk och till stilen redovisande och sammanfattande. Den  riktar sig till forskare, beslutsfattare och myndighetspersoner, men även till personer som av annan anledning har anledning eller behov av att reflektera över tvåspråkigheten i Finland. Den pekar helt klart på svagheter i vårt system men manar också till eftertänksamhet och besinning i attackerna mot det som i många kretsar traditionellt setts på som hotfullt mot finlandssvenskans överlevnad.

 

Marika Tandefelt: Finländsk tvåspråkighet. Svenska handelshögskolan 2001. ISBN 951-555-701-1, ISSN 0357-5764, 51 s.