Annika Löthagen och Jessica Staaf: Skön litteratur – vägar till läslust och språkutveckling. Hallgren & Fallgren 2009. 152 sidor.

Annika Löthagen och Jessica Staaf heter två entusiastiska pedagoger som tillsammans driver den framgångsrika Läskampanjen i Botkyrka, en kampanj vars syfte är att väcka läslust och språkglädje hos alla kommunens barn och ungdomar. Tillsammans har Löthagen och Staaf också gett ut boken Skön litteratur – vägar till läslust och språkutveckling, som handlar om skönlitteraturens betydelse i skolarbetet.

Boken riktar sig till samtliga lärare, inte bara till svensklärare, eftersom det är författarnas övertygelse att skönlitteraturen kan och ska användas över ämnesgränserna. Språkförmågan är ju viktig i allt skolarbete, och skönlitteraturen är ett sätt att hjälpa eleverna att gå framåt i sin språkutveckling. Författarna visar hur skönlitterära verk kan utnyttjas i olika ämnen, till exempel i historia och geografi.

När det gäller litteraturläsning inom svenskämnena framhåller författarna att det inte räcker med att eleverna sitter med en bok i handen och läser. Språkutvecklingen sker inte automatiskt, utan det är nödvändigt att eleverna får öva sig i att reflektera över det lästa och samtala kring det. Det är lärarens uppgift att leda detta arbete och hjälpa eleverna att bli goda läsare. Boken ger många tips om hur det här kan ske, och den innehåller också rikligt med exempel på böcker som kan användas.

Ett kapitel i boken handlar om hur man kan arbeta med poesi och inspirera eleverna att själva skriva dikter. Ett annat tar upp behovet av sagor och sägner – här ingår också fantasylitteraturen. Vidare behandlas deckargenren och flerspråkiga elevers läsande. Allra sist berättar författarna om Läskampanjen i Botkyrka, som är ett konkret exempel på hur man på kommunal nivå kan arbeta för läsinspiration och språkutveckling. Projektet startade år 2000 och kom att bli så lyckat att det numera har blivit en permanent verksamhet i kommunen.