Mikko Kuronen & Kari Leinonen: Svenskt uttal för finskspråkiga. Teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. Juvenes Print – Tampereen Yliopistopaino Oy 209. 235 sidor.

Mikko Kuronen och Kari Leinonen har länge arbetat med svensk uttalsundervisning i Finland. Sin erfarenhet och sin gedigna teoretiska kunskap har de nu samlat i en lärobok om svenskt uttal för finskspråkiga. Boken är främst avsedd för studenter och lärare i svenska på universitetsnivå, men också andra kan ha både nytta och glädje av den.

Boken består av två delar med samma struktur, av vilka den första beskriver finlandssvenskt uttal och den andra rikssvenskt uttal. Delarna kan läsas separat, men den som vill kan också lätt göra jämförelser mellan finlandssvenska och rikssvenska.

Eftersom boken främst är avsedd för finskspråkiga sker den fonetiska beskrivningen ur kontrastiv synvinkel, så att särskild hänsyn tas till finskspråkiga inlärares svårigheter. Författarna hoppas dock att även inlärare med ett annat modersmål än finska kan ha glädje av boken. När det gäller finlandssvenskan är det värdefullt att boken innehåller en sådan samlad fonetisk beskrivning av både enskilda ljud och prosodi som saknats tidigare.

Författarna påpekar att det är välkänt att teoretiska kunskaper om uttalet kan vara till stor hjälp vid uttalsinlärning, och de är därför måna om att ge läsarna användbar teoretisk information. Där­emot har de försökt undvika onödig teori, och detta innebär att boken lämpar sig även för sådana läsare som inte studerat fonetik tidigare.Teori och praktik går hand i hand vid uttalsinlärningen. Därför innehåller boken också praktiska övningar och goda konkreta råd och tips för inläraren. Den kompletteras dessutom av en webbplats där man kan lyssna på uttalsexempel på ord-, fras- och satsnivå.

Författarnas uppmuntrande budskap är att det är fullt möjligt att lära sig ett mycket gott uttal i ett främmande språk även i vuxen ålder. För den som vill nå det målet eller hjälpa andra att nå det kan Svenskt uttal för finskspråkiga vara ett välkommet stöd.