En ny högskoleordlista har utkommit. Ordlistan innehåller högskoleterminologi på sju språk (finska, svenska, engelska, tyska, spanska, franska och ryska). Ordlistan innehåller inemot 900 centrala begrepp och beteckningar, och är ett samarbete mellan Undervisningsministeriet och Statsrådets kansli. Nina Elomaa vid Statsrådets språktjänst har arbetat som terminolog inom projektet, men ordlistan är ett samarbete mellan flera sakkunniga inom området.

Den skiljer sig från sig från sin föregångare Yliopistosanasto/Universitetsordlistan (1998) på flera punkter. I den här ordlistan finns också yrkeshögskoletermer och i här samsas termer ur både universitet och yrkeshögskola. Många av termerna definieras genom att de ges i sin kontext. Här finns terminologi som berör bl.a. examina, studier, olika utbildningsområden, högskolemyndigheter samt en hel del förvaltningstermer inom högskolevärlden.

Källor för ordlistan har varit bl.a. högskolelagstiftningen, olika studieguider och webbsidor. Vid behov förklaras begreppens inbördes förhållande genom ett begreppsdiagram. Målet med ordlistan är – som för utbildningsordlistan som presenteras här bredvid – att förenhetliga terminologin inom ett rätt snårigt område. I synnerhet yrkeshögskoleterminologin är relativt ny och oenhetlig.

De flesta orden i högskoleordlistan är ord man normalt inte hittar i allmänspråkliga ordböcker. Ordlistan kommer att finnas tillgänglig på Internet redan i år. Detta är i sig positivt, eftersom terminologin inom högskolevärlden ständigt rör på sig, det kommer ständigt till nya ord medan gamla faller bort. En ordlista blir aldrig färdig och fullständig, men om den finns tillgänglig på Internet går det betydligt lättare och snabbare att genomföra uppdateringar och korrigeringar, och detta har användarna stor nytta av.

 

Korkeakoulusanasto – Högskoleordlista. Språktjänstens publikationsserie. Statsrådets kansli och Undervisningsministeriet, Helsingfors 2005. 563 sidor. ISBN 951-570-616-5.