Professor emeritus Rune Ingo är en av översättarutbildningens pionjärer i Finland. Hans verk Från källspråk till målspråk är bekant för många. Nu har han gett ut en ny bok om översättning, Konsten att översätta, som bygger på den tidigare boken men är mer inriktad på det konkreta översättningsarbetet.  Den nya boken är avsedd att fungera både som lärobok för översättarstuderande och som handbok för dem som redan arbetar inom branschen. I boken ingår en omfattande litteraturförteckning.

I sin framställning utgår Ingo från fyra grundaspekter som signalerar de viktigaste ansvarsområdena för översättaren: grammatisk struktur, språklig varietet, semantik och pragmatik. Sedan redogör han för hur översättarens arbete påverkas av olika situationella faktorer som språk- och kulturskillnader, olika textsorters och mediers krav, uppdragsgivarens önskemål och översättarens språkbehärskning. Den eviga frågan om exakthet vid översättning blir belyst ur olika synvinklar, och det konstateras att exaktheten för varje grundaspekts del dikteras av situationsfaktorerna.

Den teoretiska infallsvinkeln visar sig vara fruktbar och det blir många intressanta iakttagelser när Ingo öser ur sitt förråd av kunnande och erfarenhet. Här finns ett samlat vetande som säkert kan ge läsarna många aha-upplevelser och som också gör boken lämplig som handbok. Teorierna förankras i verkligheten genom ett stort antal konkreta exempel ur olika språk. Det är kanske just exemplen som är bokens styrka. Ibland kan ett enkelt exempel säga mer än tusen förklarande ord.

I sakens natur ligger att det blir många nyttiga kontrastiva jämförelser mellan olika språk. Det gäller naturligtvis i hög grad språkparet svenska och engelska samt svenska och franska jämförs utgående från de fyra grundaspekterna.

Jag tror att boken kan vara till hjälp också för erfarna översättare. Den ger en nyttig teoretisk ram för översättningsarbetet, men utöver detta står den till tjänst med en mängd råd och tips för det konkreta arbetet. Det går att förkovra sig som översättare och bli allt mer medveten om hur språk fungerar och hur översättandet fungerar. Som Ingo säger i sitt slutord: ”Översättandet är inte bara estetisk verksamhet baserad på inspiration, det är framför allt kunskap och yrkesskicklighet.”


Rune Ingo: Konsten att översätta. Översättandets praktik och didaktik. Studentlitteratur 2007. 375 sidor. ISBN 978-91-44-04512-2.