Inom alla yrkesområden uppkommer språkliga mönster som nya yrkesutövare måste tillägna sig. I juristernas yrkesverksamhet är språkets betydelse större än på kanske något annat yrkesområde. Språket, och i synnerhet skriftspråket, är ett redskap i yrkesutövningen – det enda juristen har för att nå och förmedla kunskap. Därför ställs det särskilt höga krav på juristens språkbehandling.

Ulf Jensen och Staffan Rylander, lektorer vid juridiska institutionen i Uppsala, har i sin bok Att skriva juridik samlat praktiska skrivråd för juridikstuderande. Boken behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Läsaren får tips om hur hon eller han skall bygga upp en text, vilka olika komponenter som måste ingå i texten och vilka dispositionsprinciper man bör följa. Såväl texten som helhet som olika slag av meningsbyggnadsfel och ordvalsfrågor tas upp. Ett avsnitt av boken tar upp aktuella skrivregelfrågor.

Även om det finns vissa skillnader mellan svenskt och finländskt juridiskt språk kan Att skriva juridik säkert också hos oss användas som handbok i juristsvenska.

 

Ulf Jensen, Staffan Rylander, Att skriva juridik. Regler och råd. Iustus förlag, Uppsala 1993, 102 sidor. (Ny upplaga är på väg.)