”Utan tillgång till vetande på våra nationalspråk kan vi inte upprätthålla en hög allmänbildning och därmed inte heller ett konkurrenskraftigt samhälle – inte heller skapa en människovärdig tillvaro för nordiska medborgare.” Så skriver Christer Laurén och Marianne Nordman i förordet till projektrapporten Nation och individ i fackspråk, en första rapport från det samnordiska forskningsprojektet ”Språk i Norden som vetenskapsspråk”.

Den citerade tesen – som för övrigt stämmer väl överens med grundtankarna i det språkpolitiska program som Forskningscentralen för de inhemska språken antagit – bildar en av utgångspunkterna för det aktuella forskningsprojektet, där Institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet är en av partnerna. Projektrapporten omfattar beskrivningar av nio delprojekt som hänför sig till fackspråk, terminologi och språkplanering.

 

Nation och individ i fackspråk. Forskning i Norden. Red. Christer Laurén och Marianne Nordman. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 34. Vaasa 1998. 116 s.