I förordet till boken Översättningsvetenskap i praktiken påpekar redaktörerna att det saknats kurslitteratur i översättningsvetenskaplig metod skriven på svenska och riktad till masterstudenter och doktorander i översättningsvetenskap. Författarna hoppas att boken ska fylla detta tomrum. Boken behandlar alltså uttryckligen översättningsvetenskapen i Sverige.

Översättningsämnet är rätt nytt som akademiskt ämne i Sverige, mycket yngre än i Finland, men i dag finns det översättarutbildningar vid flera universitet. Eftersom ämnet har funnits längre i Finland har det skrivits en hel del om översättningsvetenskap på svenska i Finland sedan 1980-talet, bland annat flera doktorsavhandlingar.

Boken består av fem delar: 1) en introduktion till metodologi i översättningsvetenskap, 2) fem översättningsvetenskapliga studier, 3) instuderingsfrågor, 4) lästips och en bibliografi över doktorsavhandlingar relaterade till översättning (1986–2018).

De fem översättarvetenskapliga studierna visar vilken bredd det finns inom forskningen i översättningsvetenskap, och det är meningen att urvalet ska inspirera till vidare forskning i ämnet. Instuderingsfrågorna kan stödja om man exempelvis är opponent och ska förbereda en ventilation av en studie, eller om man som skribent vill se att ens egen metodologiska struktur hänger ihop.

Den tematiskt ordnade bibliografin innehåller över hundra doktorsavhandlingar och kan vara till stor hjälp för den intresserade.