En bok om tilltalsmönster och hur de förändras i en rad europeiska språk har utkommit. Antologin Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä är skriven på finska. Den är redigerad av Johanna Isosävi och Hanna Lappalainen och utgiven i Finska litteratursällskapets populära fackboksserie Tietolipas.

Artiklarna i antologin bygger på nya forskningsrön och belyser tilltalsmönster i tretton språk som talas i Europa i dag. Förutom finska och svenska behandlas engelska och tyska, estniska och ungerska, men också de romanska språken franska, italienska, portugisiska och spanska och de slaviska språken polska, ryska och tjeckiska.

Isosävi och Lappalainen sammanfattar i en introduktion på tjugo sidor de viktigaste resultaten och diskuterar tilltal som språkligt fenomen. Introduktionen ger en inblick i olikartade tilltalsmönster i Europa i dag och kontrasterar dessa mönster mot varandra. Betydelsen av språkliga attityder och förhandsuppfattningar liksom kopplingen mellan tilltal och artighet lyfts fram. Dessutom utvärderas forskningsmetoder och material som de olika författarna använt sig av.

I Maria Fremers artikel belyses hur tilltal i svenskan övergått från niande och titlar till duande. Hon beskriver utvecklingen i Sverige i ljuset av reklamfilmer från 1915–1975. Artikeln innehåller många utdrag ur reklamfilmerna. Studien visar att en tydlig övergång från ni till du sker i slutet av 1960-talet. Övergången har enligt många forskare samband med förändringar som samtidigt skedde på många andra nivåer i det svenska samhället. I den avslutande diskussionen citeras Gun Widmark som 1994 beskrev du-reformen så här: ”Scenen intogs /…/ av det under ni-diskussionerna alldeles förbisedda lilla tilltalsordet du. I en rasande fart slängde vi alla stramande finplagg och njöt av du-kostymens lediga dräkt.”

Läs mer i Språkbruk: 2/1998 Maria Fremer: Tilltal och omtal i samtal(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) och Språkbruk 2/2005 Catrin Norrby: Du, ni, titel eller förnamn?(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)