Namnforskningen har traditionellt varit indelad i ortnamnsforskning och personnamnsforskning. Det finns emellertid namn som varken är ortnamn eller personnamn, och de har placerats i en egen grupp, övriga namn.

Är gränsen mellan ortnamn och personnamn entydig? Vilka är egentligen de övriga namnen och vilken är deras plats i namnförrådet? Frågor som dessa dryftades på det tjugonionde NORNA- symposiet ”Avgränsning av namnkategorier” på Svidja i Sjundeå 2001. Symposiet resulterade i en rapport med samma namn. Symposierapporten består av elva artiklar av nordiska namnforskare. I artiklarna behandlas bland annat urbana namn, firmanamn, husdjursnamn och namn på färöiska kapproddsbåtar. Artiklarna är skrivna på svenska, danska och norska med engelska sammanfattningar.

 

Terhi Ainiala & Peter Slotte (red.): Avgränsning av namnkategorier. Rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20–22 april 2001. Forskningscentralen för de inhemska språken, Skrifter 4, 2002. ISSN 0355-7995, ISBN 951-9475-93-1, 190 s.