En av mina långvariga kolleger, Sirkka Paikkala, gick nyligen i pension. Sirkka Paikkala har varit ansvarig finsk namnvårdare vid Institutet för de inhemska språken sedan 1996. Den sista dagen Sirkka var på jobbet diskuterade vi vårt arbete på Språkinstitutet, och Sirkka avslutade vår diskussion med att konstatera: ”Yhteistyö on tämän työpaikan helmi!”, dvs. ”Samarbetet är det bästa med Språkinstitutet!”

Vårt jobb på Språkinstitutet handlar i hög grad om ett berikande och fruktbart samarbete.

Vårt jobb på Språkinstitutet handlar i hög grad om ett berikande och fruktbart samarbete, också över språkgränserna, och resultatet blir oftast mycket bättre genom att vi alla är experter på vårt eget område, för ingen av oss kan behärska allt.

Det händer då och då att jag träffar folk som berättar att de aldrig hört talas om Institutet för de inhemska språken, och som inte riktigt vet eller förstår vad vi sysslar med på institutet. Många känner förstås till oss, men långt ifrån alla som verkligen skulle ha nytta av vårt arbete.

På Språkinstitutet finns en spetskunskap som inte finns någon annanstans. Det jag tycker präglat institutet under alla tider är en ödmjukhet inför arbetet, en anspråkslöshet som kanske gjort att vi inte är så välkända som vi och institutet skulle förtjäna. Men jag tycker man börjar se en förändring: Vi når ut till en bred allmänhet genom att synas mer i de sociala medierna på både svenska och finska (Instagram, Facebook, Twitter), vi finns på webben, där det mesta av det vi arbetar med finns fritt tillgängligt för alla språkintresserade, och vi når också ut via tidskrifterna Kielikello och Språkbruk.

På Språkinstitutet finns en spetskunskap som inte finns någon annanstans.

Mycket av det gedigna arbete som utförs hos oss läggs numera ut på nätet. Samtliga ordböcker som utarbetas hos oss är fritt tillgängliga på webben i sann demokratisk anda och enligt principen för öppen förvaltning. Samarbetet är kärnan i det mesta, och för att använda ett lite slitet uttryck: synergieffekterna är många. Numera jobbar vi dessutom alla på samma våning på Hagnäskajen 6, medan institutets avdelningar tidigare var uppdelade på flera våningar i Kajsaniemi. Nu är tröskeln lägre för att gå till en kollega och be om hjälp, råd och synpunkter.

Men samarbetet har alltid sträckt sig längre än till Språkinstitutet, och nätverken utanför huset är många och viktiga: I november besökte de svenska språkvårdarna översättarna vid Statsrådets kansli och berättade om sitt arbete. Vi har dagligen kontakt med våra kunder, antingen per e-post eller telefon eller genom möten, kurser och presentationer. Kontakta oss gärna!