Trots att utbildningssystemen i de nordiska länderna uppvisar stora likheter och i stor utsträckning bygger på samma traditioner finns det skillnader, både strukturella och språkliga. För att öka språkförståelsen och för att undvika missförstånd har Ledningsgruppen för nordiskt samarbete inom högre utbildning (HÖGUT) initierat projekt NORDLIST. Projektet är finansierat av Nordiska ministerrådet.

NORDLIST riktar sig i första hand till administrativa handläggare i universitets- och högskolesektorn samt andra myndigheter, t.ex. arbetskraftsmyndigheterna. Syftet med pilotprojektet har varit att utarbeta ett verktyg i vilket användaren kan slå upp ord som hon/han möter i utbildningssammanhang och som kan vara svåra eller omöjliga att förstå. NORDLIST är en sökbar orddatabas på Internet. De två huvudsakliga ordlistor som utarbetats hittills omfattar begrepp i anknytning till antagning av studerande och till allmän utbildningsadministration. Dessutom innehåller NORDLIST också en ordlista över allmänt förekommande förkortningar i utbildningssektorn. Vidare finns det en särskild lista med så kallade falska vänner, alltså ord som liknar ett ord i ett annat nordiskt språk, men som betyder något annat än man väntar sig (exempelvis danskans och norskans rolig ’lugn’). Det finns därtill planer på att utveckla NORDLIST till att också inkludera förteckningar över examina och titlar.

NORDLIST innehåller ord och begrepp på danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska (bokmål och nynorska) och svenska. Materialet kan senare utvidgas till att omfatta också samiska och engelska.

NORDLIST, som nu omfattar ca 3 500 ordposter, ska kompletteras och utvecklas kontinuerligt. Användarna uppmanas att interaktivt bidra till ordlistorna genom att kontakta redaktionskommittén med ord de saknar i ordlistorna och de kan också bidra med förslag till översättningar.