Hälsoterm är det inofficiella namnet på en grupp översättare och andra språkintresserade personer som jobbar inom hälso- och sjukvården. Gruppen har föresatt sig att bringa ordning och reda i den svenska terminologin på området och utarbetar finsk-svenska ordlistor till hjälp för översättare och andra. Ordlistan som publiceras här är den andra i ordningen som termgruppen sammanställt.

Gruppens arbete sker på frivillig basis och utan ekonomiskt stöd. Valet av ord och uttryck i listan nedan bygger inte på någon systematisk kartläggning av hälso- och sjukvårdens terminologi. Rent medicinska termer har inte tagits med, såvida de inte har varit särskilt aktuella eller intressanta ur språklig synvinkel.

Under det senaste året har gruppen haft följande sammansättning: Marita Aaltonen, Statsrådets translatorsbyrå, Arja Alm, Diakonissanstalten, Lars-Einar Floman, Finlands Läkarförbund, Stig Fogde, Helsingfors universitetscentralsjukhus, Helena Lindström, Helsingfors stad,  Jamima Löfström, Svenska språkbyrån, Bengt Mattila, Finlands Apotekareförbund, Annika Poulsen,    Finlands Kommunförbund, Ann-Christine Relander, frilansöversättare, Yrsa Remmer-Syväranta, Social- och hälsovårdsministeriet och Birgitta Turunen, Folkhälsan.

Skriftliga kommentarer, förslag till förbättringar och nya uppslag kan sändas in till gruppens kontaktperson, Stig Fogde. Adressen är Helsingfors universitetscentralsjukhus, Stenbäcksgatan 9, 00290 Helsingfors.

Följande samling ord och uttryck kompletterar den lista som publicerades i Språkbruk 1/1990.