Vasa universitet, Uleåborgs universitet och Svenska litteratursällskapet i Finland samarbetar i det nya forskningsprojektet Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland: Utbyte och utmaningar i ett framtidsperspektiv. I projektet, som leds av professor Nina Pilke, studeras vilken verksamhetskultur och vilka verksamhetsbetingelser som bäst stödjer tvåspråkighet i det finländska samhället. Detta görs utifrån ett språksociologiskt perspektiv. I fokus står tre olika språkmiljöer där villkoren för två- och flerspråkigheten varierar: statliga myndigheter, kommuner och föreningar. Ett syfte är att ge ökad kunskap om hur tvåspråkigheten fungerar i praktiken i olika mångkulturella kontexter och ökad förståelse för vilka slags utmaningar för tvåspråkigheten som existerar inom olika sfärer i samhället. Ett annat syfte är också att ge insikt i hur dagens verksamhetskulturer bäst kan stöda tvåspråkigheten så att den bevaras och utvecklas med tanke på framtiden.

Projektet genomförs i fyra steg: Det första steget fokuserar på de mest grundläggande mekanismerna och dragen hos den finländska tvåspråkigheten. Det andra steget kartlägger de viktigaste utmaningarna för tvåspråkigheten i dag och i morgon. Det tredje steget syftar till att studera hur tvåspråkigheten fungerar i praktiken i olika kontexter. Det fjärde steget syftar till en ökad förståelse för och analys av det flerspråkiga samhällets utmaningar ur ett språkvetenskapligt perspektiv.

Projektet pågår till år 2014.