Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet delade i år sitt årliga pro gradu-pris mellan två avhandlingar som bidrar till diskussionen om svenska språkets ställning i Finland. Priset tillföll i år Fredrik Rusk för avhandlingen ”Byggaamassa klossar ” – en enspråkig norm i en tvåspråkig familj samt Elina Loikkanen och Noora Rasilainen för avhandlingen Förverkligande av språkliga rättigheter i Finland. En studie av svenskans ställning i polisens verksamhet i det tvåspråkiga Vanda.

Fredrik Rusk har i sin avhandling undersökt interaktion i en tvåspråkig familj. Genom närstudier av vardagliga samtal mellan en tvåspråkig mor och hennes tvåspråkiga son har Rusk visat hur den allmänt rekommenderade strategin ”en person – ett språk” följs i vardagen. I balans­en mellan svenska och finska orienterar sig både mor och son mot att i samtal sig emellan hålla sig till ett språk, i det här fallet finska.

Elina Loikkanen och Noora Rasilainen har i sin avhandling undersökt finskspråkiga tjänstemäns färdigheter i och attityder till svenska. I avhandlingen har Loikkanen och Rasilainen granskat hur språklagen verkställs i polisverksamheten. Deras resultat visar att språkliga principer inte alltid omsätts i praktiken. I princip ansåg poliserna att det är viktigt att den svenskspråkiga befolkningen blir betjänad på sitt modersmål. I praktiken uppgav poliserna ändå att de inte vanligen använder svenska i tjänsten och att kommunikationen överlag sker på finska – även med svenskspråkiga. Poliserna upplevde också att de inte i tillräcklig grad behärskar svenska, i synnerhet inte muntligt.