Svenska språknämnden vid Institutet för de inhemska språken är oroad över den bristande medvetenhet om språklagen och förvaltningslagen som Posti Group Abp har visat i valet av sitt nya namn.  Nämnden tycker det är viktigt att Posti också har ett svenskt namn, Posten. Även om Posti inte är en regelrätt myndighet, är företaget i allra högsta grad en allmännyttig organisation som ska betjäna landets samtliga medborgare.

Namnet diskuterades under 2014 i medierna, och baserat på de uttalanden som talesmän för dåvarande Itella då gjorde, fick man intrycket att namnet Posti enbart skulle användas som namn på koncernen, medan det namn som skulle användas i den vardagliga verksamheten skulle vara Posten. När namnbytet nu har skett kan vi konstatera att namnet Posti även används i den svenska presentationen av t.ex. posttjänster och postavgifter i såväl tryckta broschyrer som på företagets webbplats.

Svenska språknämnden föreslår att Posti Group Abp tar i bruk namnet Posten som svenskt parallellnamn och uppmanar medier och andra språkbrukare att i svensk kontext använda ordet Posten. Detta är viktigt av flera skäl:

1) Ett svenskt namn är viktigt för den språkliga identiteten hos landets svenskspråkiga befolkning (jfr citat nedan ur justitieombudsmannens beslut 2013 om att ELY-central är en olämplig förkortning för NTM-central),

”Enligt 35 § 3 mom. [i språklagen] skall myndigheterna i sin verksamhet förvalta landets språkkulturarv och främja användningen av båda nationalspråken. När omständigheterna kräver det ska det allmänna vidta särskilda åtgärder för att kulturella eller samhälleliga behov som gäller nationalspråken tillgodoses.

Med främjande av kulturella och samhälleliga behov avses att båda nationalspråken erkänns och att de fungerar inom vetenskap, konst, undervisning och andra områden inom kultursektorn samt inom annan samhällelig verksamhet, så att både den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningen kan uppleva att den språkliga identiteten accepteras som en del av det allmännas verksamhet (RP 92/2002 rd, s. 101)”

2) formerna Posti (företaget) och posten (funktionen) i samma text kan bli förvirrande,

På startsidan på Postens webbplats finns nu (24.2.2015) alternativen ”Håll Postis behändiga tjänster enkelt med dig.” (sic!), ”Posten till din tjänst”, ”Netposti”, ”Genom att registrera dig får du tillgång till Postens tjänster på nätet”, ”Posti på Facebook”, ”Om Posti” – i texten under: ”Posten hjälper dig att nå dina nära och kära …”, ”Slipp köer på posten.”.

3) språkligt sett sitter inte Posti i det svenska språket. Böjt i genitiv (Postis) för ordet lätt tankarna till vardagliga uttryck som dagis, eftis, Arbis etc.

4) i nordiska sammanhang är Posten hanterligare och naturligare än Posti.

Med detta ställningstagande vill Svenska språknämnden uppmana Posti Group Abp att ompröva sitt namnval och att ta i bruk namnet Posten som svenskt parallellnamn.


Svenska språknämnden i Finland, den 3 mars 2015

Sten Palmgren (ordförande)
Laila Andersson
Siv Björklund
Mona Forsskåhl
Henrik Othman
Eivor Sommardahl
Pia Westerberg