Statsrådets svenska språknämnd rekommenderar att de som översätter regeringspropositioner, förordningar och andra texter inom statsrådet övergår från skall till ska under hösten 2007. Var och en övergår till ska när detta är ändamålsenligt ur arbetsekonomisk synvinkel, t.ex. när en ny översättning påbörjas. De som granskar och justerar texterna godkänner tills vidare skall, om användningen är konsekvent och något annat inte är motiverat t.ex. av samordningsskäl i ett enskilt fall. Övergången gäller också ändringsförfattningar i enlighet med principerna för ändring av lag på sid. 51 i Svenskt lagspråk i Finland.

Övergången till ska motiveras av att det svenska lagspråket i Finland i så hög grad som möjligt bör närmas till lagspråket i Sverige. I Sverige är ska i dag den dominerande formen, och där genomförs övergången till ska i alla officiella texter från Regeringskansliet i samband med riksdagens öppnande den 18 september 2007, se www.regeringen.se >Regeringskansliet med departementen > Om regeringskansliet > Klarspråk.