Fråga: Vilket är korrekt, sig eller henne, i följande exempel?
Stina hörde en tiger morra tätt intill sig.
Stina hörde en tiger morra tätt intill henne.

Både sig och henne kan användas. Den enda logiska tolkningen är ju att sig/henne syftar på Stina, inte på tigern. Pronomenet sig används så att det är mer eller mindre direkt knutet till ett verb och syftar på subjektet till detta verb. I detta fall är verbet hörde och subjektet Stina. Satsmotsvarigheten en tiger morra som skjuts in mellan verbet hörde och sig kunde lika gärna vara t.ex. ett substantiv: Stina hörde sång tätt intill sig.  Eftersom morra trots allt är det verb som står närmast sig och tiger är subjekt till detta verb, är det dock i teorin möjligt att sig skulle kunna syfta på tiger. Vill vi vara extra tydliga kan vi därför välja henne.