Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Sametinget 150 000 euro för utveckling av språkboverksamhet utanför samernas hembygdsområde.

Ett språkbo är en vårdplats för barn som hör till ett ursprungsfolk och där all verksamhet ända från första början sker endast på ursprungsfolkets språk, i det här fallet samiska. Verksamheten genomförs så att barn under skolåldern får dagvård på samiska eller så att öppen verksamhet inom småbarnsfostran eller eftermiddagsvård för skolbarn ordnas enligt språkbadsmetoden.

Inom samernas hembygdsområde finns språkbon på alla tre samiska språk som talas i Finland. Av de samiska språken är nordsamiskan utrotningshotad, medan enaresamiskan och skoltsamiskan löper risk att försvinna helt. Men tack vare bl.a. språkboverksamhet har enaresamiskan under senare år börjat återupplivas.

Uppskattningsvis hälften av samerna har samiska som modersmål och det är inte självklart att språket alltid överförs till nästa generation.


Samerna har enligt grundlagen rätt att upprätthålla och utveckla sitt eget språk och sin kultur både på samernas hembygdsområde och utanför detta. Enligt uppgifter som Sametinget samlat in 2011 bor 74,9 procent av de samiska barnen under 10 år utanför hembygdsområdet. Därför är det viktigt att starta språkboverksamhet också utanför hembygdsområdet.

Föreningen City-Sámit, som är verksam i huvudstadsregionen, har redan fattar beslut om att starta språkboverksamhet i Helsingfors i november. I Rovaniemi och Uleåborg utreds möjligheterna att inleda språkboverksamhet.