Fil.mag. Maria Kautonen vid Jyväskylä universitet har fått Svenska litteratursällskapets pro gradu-pris för sin pro gradu-avhandling Språkliga identiteter hos blivande språklärare (2014). I avhandlingen undersöker hon med hjälp av enkätsvar och narrativer hurdana språkliga identiteter blivande engelsk- och svensklärare har, vilken betydelse det studerade språket har i deras liv, i vilken mån de identifierar sig med språkgrupperna i fråga samt om de uppfattar sig själva som två- eller flerspråkiga.

Kautonen tar avstamp i teorier om språklig identitet, och den metod som hon tillämpar är främst inspirerad av kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visar att informanterna huvudsakligen har en positiv inställning till det språk de studerar men att engelskstudenterna har en något starkare språklig identitet än svenskstudenterna.

Kautonen fokuserar på en målgrupp som inte tidigare studerats ur samma synvinkel och hon får fram intressanta resultat som har potential att tillämpas i utvecklingen av språklärarutbildningen. Undersökningen är omsorgsfullt genomförd, och analysen och tolkningarna ger ett trovärdigt intryck. Avhandlingen utgör en gedigen och sammanhängande helhet som utstrålar klartänkthet.