Det kan väcka irritation om en fullmäktigeledamot under ett tvåspråkigt fullmäktigemöte upprepar sig och säger samma sak på både svenska och finska, visar en ny studie från Vasa universitet. Universitetslektor Gun-Viol Vik vid Enheten för nordiska språk har undersökt bruket av finska och svenska i Vasa stadsfullmäktige och fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt och för Österbottens förbund.

De flesta fullmäktigeledamöter talar sitt modersmål i formella mötesinlägg, men en del använder både finska och svenska antingen i samma inlägg eller i olika inlägg under mötena.

En del av ledamöterna har tvåspråkiga inlägg där de först framför sin sak på det ena språket och sedan upprepar samma sak på det andra språket. Det här kan upplevas som slöseri med tid.

– Det är allmänt accepterat att mötesinlägg görs på två språk, men att samma sak upprepas på det andra språket anses inte vara god praxis, eftersom det i de undersökta fullmäktigeförsamlingarna finns tillgång till simultantolkning under mötena, säger Vik.

Talarna har olika skäl till att de väljer ett visst språk under mötena. Utgångspunkten kan vara den egna rollen som mötesaktör eller som representant för en viss grupp, de egna språkkunskaperna eller hänsyn till den andra partens språkkunskaper.

Enligt Vik ifrågasätter eller problematiserar ledamöterna sällan den tvåspråkiga mötespraxisen i sig. Några ledamöter är kritiska – de anser exempelvis att tvåspråkigheten och tolkningen är dyra eller påpekar att mötena kunde skötas enbart på finska. En klar majoritet av de ledamöter som deltog i undersökningen anser ändå att bruket av både finska och svenska under mötena är en bra lösning.

Det finns ändå sådant som kunde utvecklas i fråga om hur den tvåspråkiga mötespraxisen genomförs.

– Till dem som deltar i mötena kunde man ge rekommendationer om hur de med tanke på språken ska agera mest ekonomiskt, precist och effektivt, säger Gun-Viol Vik.

Rapporten Fullmäktigeförsamlingar i ljuset av språklig växelverkan. Tvåspråkighet i tre fullmäktigeförsamlingar finns även att läsa på nätet.