Det allra färskaste tillskottet bland Tekniska nomenklaturcentralens publikationer är en skogs-ordlista. Tillsammans med Sveriges Skogsvårdsförbund och en grupp ämnesspecialister har terminologerna på TNC reviderat och kompletterat den skogsordlista som gavs ut år 1978. En ordlista med termer som speglar det moderna skogsbruket finns alltså nu tillgänglig.

I den nyutkomna ordlistan ingår 3 600 svenska termer med definitioner. Dessutom anges i de flesta fall motsvarigheter till termerna på engelska, tyska och finska. Eftersom finskan finns med som ett av språken kan listan vara till stor hjälp för alla dem som behöver känna till skogsbruksord både på svenska och finska. Samtidigt är listan ett komplement till Bror-Anton Granviks finsk-svenska ordlista Trä- och skogsteknologiska grundbegrepp och termer, som har kommit ut i två delar.

Skogsordlistan innehåller t.ex. benämningar på de redskap och maskiner som används i skogsbruket. Till den här gruppen hör termerna hjultraktor (fi. pyörätraktori) och planteringsborr (fi. istutuskaira). Också sådana ord som är förknippade med skogsskötsel tas upp, bl.a. hittar man mångbruk (fi. monikäyttö) och kulturskog (fi. viljelysmetsä). Med mångbruk avses att skogen utnyttjas för flera olika ändamål, t.ex. för skogsbruk, jakt, bärplockning och andra fritidsaktiviteter. För termen kulturskog ger ordlistan definitionen ’skog uppkommen genom skogsodling’.

Orden är alfabetiskt ordnade enligt den svenska huvudtermen. Före den alfabetiska delen finns en systematisk termförteckning, som ger användaren en uppfattning om vilka delområden orden har anknytning till. Förutom delområdena maskiner/redskap och skogsskötsel finns t.ex. skogsbotanik, skogsteknik och virkeslära. I skogsordlistan ingår även ett antal informativa figurer och alfabetiska register över de engelska, tyska och finska motsvarigheterna.

CS

 

Skogsordlista. TNC 96. Sveriges Skogsvårdsförbund och Tekniska nomenklaturcentralen 1994. 518 sidor.