Referensgruppen ska bland annat vara ett forum för informationsutbyte mellan aktörer som jobbar med lättläst och stöda LL-Center i arbetet med lättläst på svenska i Finland. Gruppen kommer att samarbeta med nationella delegationen för lättläst.

Lättläst riktar sig till grupper som av olika orsaker har svårt att läsa eller förstå standardspråk, till exempel inlärare av svenska och personer med funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Man beräknar att en halv miljon personer i Finland är betjänta av information och litteratur skriven på lättläst svenska eller finska.

Medlemmarna i referensgruppen representerar olika aktörer och myndigheter som på olika sätt har anknytning till lättläst och till det svenska i Finland.