Det årliga nordiska språkmötet hölls i år i Finland. Den 28–31 augusti sammanstrålade representanter från Dansk Sprognævn, Forskningscentralen för de inhemska språken, Føroyska málnevndin, Íslensk málnefnd, Nordiska språkrådet, Norsk språkråd, Oqaasiliortut (Grönlands språknämnd), Sverigefinska språknämnden, Svenska språknämnden och inbjudna gäster på hotell Aulanko i Tavastehus.

Temat för det femtionde nordiska språkmötet var Språkvården och skolan. Samtliga föredrag under mötet tog upp aktuella frågor inom modersmålsundervisningen och den övriga undervisningen i Norden i dag. De huvudsakliga frågorna som deltagarna diskuterade under mötet var: Vilken undervisning leder till goda språkkunskaper hos skoleleverna? Vilken vikt har undervisningen av grammatik och skrivregler i inlärningen av modersmålet? Vilken kännedom har skolelever och språkbrukare i allmänhet om situationsbundna skriv- och talformer? Vilken är språkvårdens roll i skolan och bland allmänheten? Under mötet diskuterade deltagarna huruvida språknämnderna i framtiden ska rikta sig till allmänheten och sprida information om normering och situationsbundna sätt att skriva och tala eller om språknämnderna ska forska.