Den nya nättidskriften Nordiska Språk är ett forum för debatt kring undervisning och forskning i  nordiska språk med syfte att främja informations­utbyte och samtal. Nordiska Språk utkommer i form av ett nummer under ett kalenderår. Varje nummer av tidskriften ges ut fortlöpande och uppdateras kontinuerligt. Artiklar kan således skickas till redaktionen under hela året och varje nummer av tidskriften byggs upp successivt. Gamla årgångar sparas i tidskriftens elektroniska arkiv.

Tidskriftens redaktörer Nina Pilke och Paula Huhtala välkomnar artiklar som berör ämnet nordistik. Det kan vara fråga om forskning (forskningsprojekt, pilot­undersökningar, sammanfattningar av välgjorda pro gradu-arbeten o.d., metodologiska frågor), undervisning (diskussion om aktuella fråge­ställningar, nya pedagogiska lösningar i språkundervisningen på olika nivåer, recension av undervisningsmaterial) eller debatt om de nordiska språken på en mer allmän nivå (språkvårdsaspekter, språk­politik, konferensrapporter).

Utöver artiklar samlar och uppdaterar redaktionen även information om aktuella evenemang och möten, ny litteratur samt länkar. Läsarna välkomnas att hjälpa redaktionen med komplettering av listorna.

12.4.2019: En brusten länk togs bort.