Sedan hösten 2001 finns en arbetsgrupp för svenskspråkig terminologi inom medicin och hälsovård. Gruppen, som tagit namnet Medicinska språkgruppen, grundades på initiativ av Marianne Saanila, som är Finska Läkaresällskapets Handlingars språkgranskare och Margareta Gustafsson, translator på Riksdagen. Båda har lång erfarenhet av att översätta och rätta medicinsk text. Övriga medlemmar i gruppen är Charlotta af Hällström, språkvårdare på Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken, Stig Fogde från Finlands kommunförbund samt Tom Pettersson och Svante Stenman från Finska Läkaresällskapet.

Medicinska språkgruppen har samlats på spontant initiativ och har varken officiell status eller ekonomiskt stöd. Finska Läkaresällskapet har utsett Svante Stenman som sin representant och Charlotta af Hällström från Svenska språkbyrån har sin institutions stöd och kan använda dess sakkunskap och tekniska kapacitet.

Gruppen eftersträvar ett korrekt medicinskt språk på svenska i Finland, och målet är att den svenska medicinska terminologin i Finland ska vara den samma som den rikssvenska terminologin. Det är viktigt att svenskan i Finland inte avviker från rikssvenskan.

Gruppen kommer att utarbeta term- och ordlistor att användas av alla som behöver medicinskt språk – både professionella och lekmän. Den kommer att ge råd om vilka termer och uttryck som är lämpliga att använda på svenska. Frågor kan sändas till adressen medicin@kotus.fi(avautuu uuteen ikkunaan).

De sex personerna i gruppen kan naturligtvis inte stå till buds med all den kunskap som behövs för ett så omfattande uppdrag. Till sin hjälp har de därför en större remissgrupp bestående av personer som på något sätt arbetar med och känner till medicinsk terminologi. Den som vill delta i gruppens arbete kan meddela sitt intresse per e-post på adressen medicin@kotus.fi.

Medicinska språkgruppen samarbetar också med Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård (Sverige).

Finska Läkaresällskapets Handlingar kommer att följa språkgruppens verksamhet och publicerar i varje nummer en språkspalt med kommentarer, rekommendationer och översikter.

 

12.4.2019: En icke-fungerande länk togs bort.