LingVaCitys styrka ligger i samarbete över ämnes- och språkgränserna, d.v.s. i det kombinerade kunnandet vid ett finskt och ett svenskspråkigt universitet i den tvåspråkiga staden Vasa. Professor emeritus Christer Laurén från Vasa universitet, som är en av initiativtagarna till centret, har sedan 1970-talet arbetat med flerspråkighet och fackspråk. Flerspråkighet och fackspråk har sedan utgjort tyngdpunkter inom humaniora vid Vasa handelshögskola som 1990 blev Vasa universitet. Professor Laurén har under årtionden samarbetat internationellt i såväl Norden, övriga Europa, som Kanada och sett nyttan av ett gränsöverskridande samarbete. Samarbetet ledde till nya initiativ även i Vasa, som ett exempel kan nämnas språkbadet i svenska som Ulla och Christer Laurén tog till Vasa från Kanada i början av 1980-talet.

Tanken på samarbete över språkgränsen är således inte något nytt. Olika samarbetsmöjligheter mellan universiteten i Vasa har diskuterats länge och olika former av konkret samarbete har etablerats, t.ex. det gemensamma vetenskapsbiblioteket Tritonia. Då Åbo Akademis dörrar öppnades för tvärspråkligt samarbete inom natur- och datavetenskaper framskred diskussionerna om samarbete även inom humaniora till ett förslag till de två universitetens rektorer: ”Hansén och jag skrev ett brev tillsammans till våra rektorer om ett forskningscentrum för fackspråk, pedagogik och flerspråkighet. Tack vare rektorerna blev centret LingVaCity snabbt verklighet. Dagens center kunde jämföras med DataCity och BioCity i Åbo”, berättar Christer Laurén om det konkreta startskottet till dagens LingVaCity. Under hösten 2008 samlades ett flertal forskare och övrig personal från Vasa universitet och Åbo Akademi för att dryfta förslaget om ett mer formaliserat samarbete. År 2009 kunde en planeringsgrupp för ett gemensamt center för språkplanering och språkpedagogik med representanter för båda universiteten utnämnas. Gruppens arbete utmynnade i en tämligen lös organisationsform direkt underställd rektorerna vid bägge universiteten, men samtidigt förankrad i institutionernas forskning och övriga verksamhet. Av den anledningen ansågs det också önskvärt att koordinatorsfunktionen skulle handhas gemensamt av en forskare från vardera universitetet. Koordinatorernas första uppdrag blev att kartlägga expertkompetenser och forskningsintressen vid de bägge universiteten. Redan från början har samhällsförankringen betonats starkt inom centrets verksamhet, vilket också det första seminariet vittnar om.

I dag fungerar LingVaCity fortfarande direkt under rektorerna vid Vasa universitet (VU) och Åbo Akademi (ÅA) och har ett starkt nätverk vid filosofiska fakulteten (VU) och pedagogiska fakulteten (ÅA). LingVaCity styrs av en operativ ledningsgrupp som består av professorerna Kaj Sjöholm (ÅA), Siv Björklund (VU) och Ria Heilä-Ylikallio (ÅA) samt koordinatorerna. I planeringen och genomförandet av LingVaCitys olika projekt deltar vid behov också övriga forskare, samt representanter för samhället.

Verksamhet

Namnet LingVaCity valdes för att återspegla både centrets innehållsliga inriktning och dess geografiska hemvist Vasa, utan referens till något enskilt modernt språk. Hösten 2011 arrangerades det första egentliga LingVaCity-seminariet. Målet var att väcka intresse för centrets verksamhet samt att etablera centret som en sakkunnigorganisation för språkplanering och språkpedagogik. Seminariet fungerade också som en gemensam arena för forskare, representanter för näringsliv och offentlig sektor, där det gavs möjlighet att initiera gemensamma projekt inom LingVaCitys expertområden.  

Under 2011 har LingVaCity samarbetat med Vasa stad i fråga om två fortbildnings- och utvecklingsprojekt för dagvård och språkundervisning. En av kurserna inriktar sig på språkdidaktiska verktyg i arbetet med barn med minoritetsspråksbakgrund för personal inom dagvården i Vasa stad. Denna kurs ingår som en del av det nationella projektet Delaktig i Finland där syftet är att söka goda modeller för integrering av invandrare i det finländska samhället och arbetslivet. Fortbildningen inleddes under hösten 2011 och pågår åtminstone under vårterminen 2012. Det andra samarbetsprojektet med Vasa stad har inriktning på utvecklandet av den kommunikativa finskundervisningen inom det svenska skolväsendet i Vasa stad, närmast årskurs 1–6. Projektet innehåller såväl gemensamma träffar som fälthandledning och forskning inom området och engagerar handledare och forskare från både Åbo Akademi och Vasa universitet.

Inom exportindustrin har behovet av språkkunskaper ökat i takt med globaliseringen. I samarbete med en större industrikoncern har LingVaCity initierat forskningsprojektet Språkplanering i näringslivet för att belysa hur mångspråkigheten hanteras i företag med produktion i tvåspråkiga regioner som av tradition har fungerat på både finska och svenska. Hur ser språkplaneringen ut inom dessa företag i dag, med tanke på internationaliseringen? Målet är att studera hur kommunikationen sker på olika nivåer, om det finns en genomtänkt strategi och hur den i så fall fungerar. Vilka oskrivna regler följer man om det inte finns någon strategi? Kommunikationen granskas både i formella och i informella sammanhang. Den första delen av projektet är deskriptiv till sin natur och bygger på tema­intervjuer med ett antal nyckelpersoner. Projektets andra del är tänkt att i ett kvantitativt perspektiv kartlägga ett antal företags språkplanering, inkluderande även framtida behov av språkkunskaper hos personalen. Även om engelska ofta ses som koncernspråk lever ju företagen i olikaspråkliga miljöer där omgivningens behov måste beaktas vid kommunikation på andra språk, gent­emot personal och kunder.

LingVaCitys internationella dimension syntes under 2011 främst genom symposiet Language Planning – State of the Art som genomfördes den 1–2 december vid ÅA och VU. Temat för detta symposium visade sig ligga rätt i tiden med tanke på den debatt som förts i finländska medier kring tvåspråkiga skolor samt två- och flerspråkighet under hösten 2011. Symposiet engagerade två ledande europeiska experter på minoritetsspråk, professor Miquel Strubell från Katalonien och professor Colin H. Williams från Wales som plenarföreläsare. I tillägg till dessa deltog också några nordiska experter med kortare inlägg om de olika nationella perspektiven på språkplanering. De inbjudna experterna bjöd på synnerligen insiktsfulla föreläsningar och tillsammans med symposiedeltagare förekom det intressanta diskussioner, vilka kommer att återges i bearbetad form bland annat på LingVaCitys webbplats www.lingvacity.fi (En rapport från symposiet pub­licerades i Språkbruk 4/2011). En annan internationell satsning har varit att LingVaCity har bidragit med sakkunskap i språkbadsmetodik i teori och praktik till ett forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning på att utveckla flerspråkiga undervisningsprogram för tatarer i Krimområdet.

Under våren 2011 initierade LingVaCity ett nordiskt forskarnätverk kallat RoMME, Network for Researchers of Multilingualism and Multilingual Education. Inom RoMME samarbetar universiteten i LingVaCity med Köpenhamns universitet, Universitetet i Oslo och Stockholms universitet. Nätverkets verksamhet har i skrivande stund just påbörjats med ett första seminarium för doktorander och forskare som hölls vid Åbo Akademi i Vasa 26.–27.1.2012. Seminariet samlade doktorander och forskare från alla deltagande länder och erbjöd två dagar av diskussioner kring flerspråkighet och flerspråkighetsforskning samt en gästföreläsning av Sirkku Latomaa som talade om flerspråkighet i de finska skolorna. En livlig diskussion väcktes också om begreppen och terminologin inom flerspråkighetsforskning. Dessa inledande diskussioner mellan forskare inom flerspråkighet i de fyra nordiska länderna kommer att fortsätta under flera nätverksseminarier. Följande seminarier ordnas i Oslo i juni och i Köpenhamn i september 2012 varefter det blir ett seminarium i Stockholm och ett slutseminarium vid Vasa universitet. Inom projektet planeras också en nätbaserad kurs för doktorander som deltar i projektet.

LingVaCitys verksamhet är alltså mångfasetterad och tar upp olika sidor av språkplanering och språkpedagogik. Under 2012 ligger fokus förutom de redan befintliga projekten närmast på den offentliga sektorn.

Verksamheten inom LingVaCity väntas på sikt ge ett mervärde för universiteten genom gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt som stöder de båda universitetens verksamhet. Denna verksamhet ska för sin del främja kunnandet i frågorna kring flerspråkighet, språkplanering och språkpedagogik i skolorna, inom den offentliga sektorn och i samhället lokalt i Vasa, nationellt i Finland och globalt i hela världen. LingVaCitys vision är att utvecklas till en betydelsefull aktör inom sitt kompetensområde nationellt och internationellt.