I varje nummer sedan Språkbruk grundades för trettio år sedan har vi publicerat språkfrågor. Vi har förstått att det är tidningens mest omtyckta sidor, och många läsare säger sig börja med att läsa dem. Numera är de flesta emellertid vana vid att söka efter svar på sina frågor på internet. Därför har vi nu gjort delar av vår egen språkdatabas Ordförrådet tillgänglig på webben.

Vi har redan hunnit få en hel del respons på Ordförrådet, vilket vi naturligtvis är glada för. Mycket handlar om detaljfrågor och förslag till förbättringar, alternativa formuleringar och liknande. Det intressanta är att speciellt en post har gett upphov till kommentarer. Det gäller frågan ”Hur ska finskans läheltä piti -tilanne översättas?” I svaret föreslog vi tillbud, olyckstillbud, farlig situation. De som har kommenterat föreslår alla nära ögat eller nära ögat-situation. Det senare förslaget  är dock en typisk felöversättning som vi av pedagogiska skäl hade valt att inte nämna. Vi nämnde inte heller nära ögat, för att det kunde ha gett upphov till ”nära ögat-situationer” i texter.

Nu är svaret i Ordförrådet omformulerat, men kommentarerna till denna fråga visar hur bundna vi ofta är vid finskan i vårt tänkesätt. Det är förstås helt naturligt. Fascinerande nog såg jag nyss en engelsk text skriven av en finlandssvensk, där skribenten använde near by situation i samma betydelse. Jag är ingen expert på engelska, men konstaterar att min engelska ordbok ger near miss för ’tillbud, händelse som kunde medfört en allvarlig olycka’.

De frågor som publiceras i Ordförrådet är avskalade och ganska opersonliga. Lite personligare och utförligare formulerar vi de frågor som publiceras i Språkbruk. Trots att vi gjort Ordförrådet tillgängligt kommer vi även i framtiden att publicera språkfrågor i Språkbruk. Vi vet ju att ni gillar dem.