Den 9 januari 2017 utkom nya Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) som, i likhet med föregående utgåva, ges som en anvisning från statsrådets kansli. Slaf utarbetas inom Statsrådets svenska språknämnd, och omarbetningen och kompletteringen av materialet har skett i en arbetsgrupp. Den nya utgåvan är en omarbetning av 2010 års utgåva, som arbetsgruppen har gått igenom från pärm till pärm. Utöver arbetsgruppen har ett stort antal andra sakkunniga deltagit i arbetet. Vid första anblicken kan det se ut som om inte så mycket hänt, men den som kan sin Slaf märker snart att allt inte riktigt är sig likt. På sju år hinner det hända en hel del även inom lagspråket. 

På sju år hinner det hända en hel del även inom lagspråket. 

En stor förbättring för alla fans av den elektroniska versionen av Slaf är att man nu för första gången satt in hyperlänkar till en hel del bakgrundsmaterial som finns på nätet. Detta underlättar navigeringen på webben i de fall då kunskapstörsten inte kan stillas enbart med de anvisningar som ges i Slaf.

Hen vinner terräng

En nyhet är att listan över hop- och särskrivning av fasta uttryck har omarbetats i enlighet med rekommendationerna i Svenska Akademiens ordlista. Avsnittet om att skriva könsneutralt har förtydligats och ett nytt stycke om det könsneutrala personliga pronomenet hen har lagts till. Enligt anvisningen ska hen tills vidare inte användas i svensk lagtext i Finland, men däremot kan ordet användas i informella texter och motivtext i regeringspropositioner som alternativ till han eller hon eller vederbörande när könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig eller ska otydliggöras. En annan ny rekommendation är att nya yrkesbeteckningar som införs bör vara könsneutrala.

Nya yrkesbeteckningar som införs bör vara könsneutrala.

Nytt inom EU

Även inom EU har det skett en del sedan föregående utgåva, vilket återspeglas i de nya Slafanvisningarna. Bland annat har Europeiska unionens personaldomstol avslutat sin verksamhet och överfört sin behörighet till tribunalen. Vidare kan man notera att numreringen av Europeiska unionens rättsakter standardiserades den 1 januari 2015. Numreringen är numera harmoniserad så att alla rättsakter som publiceras i L-serien (lagstiftningsserien av Europeiska unionens officiella tidning) följer samma mönster, t.ex. ”Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet”. Numreringen av rättsakter från tidigare år ser olika ut beroende på om det är fråga om förordningar, direktiv eller beslut. Också Europeiska unionens domstol har infört ett nytt system för hänvisning till rättspraxis. Systemet grundar sig på den så kallade ECLI-koden (European Case Law Identifier). Avsikten med denna kod är att man på ett tydligt sätt ska kunna hänvisa till såväl nationell som europeisk rättspraxis. Den förtydligande koden är rätt så komplicerad, men finns utförligt beskriven i Slaf.

Ordlistan uppdaterad

I ordlistan i 2017 års utgåva av Slaf har man också infört en del nya termer. Bland dessa kan nämnas aloite (initiativ, förslag, motion), och den anknytande termen kansalaisaloite (medborgarinitiativ), senast aktuell i samband med att den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft. Bestämmelsen om medborgarinitiativ som påverkansmetod infördes i grundlagen år 2012. Andra termer som inte nödvändigtvis är nya, men som nu kommit med i ordlistan är bl.a. asiakumppani (medpart), hyödyntämiskielto (förbud mot att använda bevis eller bevisförbud), korkokanta (räntesats) och linjanveto, linjaus (riktlinjer, målsättning, vägval, strategi osv., INTE linjedragning). Också sähköinen asiointi har nu kommit med som uppslagsord, med de svenska motsvarigheterna webbtjänster, e-tjänster och elektroniska tjänster. Här bör man observera att termen elektronisk kommunikation, som sähköinen asiointi ofta översattes till när denna term började förekomma i författningstext, är mer övergripande till sin karaktär och avser vilken som helst form av elektronisk överföring av meddelanden. En beklaglig lapsus i ordlistan är att uppslagsordet varhaiskasvatus saknas, och att den svenska motsvarigheten småbarnspedagogik kommer upp under den föråldrade termen lasten päivähoito.

Rättelser och kompletteringar till gällande Slaf finns i Statsrådets svenska språknämnds informationsblad Språkråd (http://vnk.fi/sv/informationsbladet-sprakrad(siirryt toiseen palveluun)). På samma sida finns även information om hur man prenumererar på Språkråd som tryckalster eller per e-post samt tidigare nummer av bladet från 2001 och framåt. Eventuella kommentarer om Slaf kan skickas till nämnden på adressen spraknamnden@vnk.fi. Pappersutgåvan av Svenskt lagspråk i Finland kostar 109 euro och den kan beställas via statsrådets nätbokhandel på adressen http://julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi(siirryt toiseen palveluun).