Webbplatsen www.klasstandem.com är en ny webbplats som riktar sig till alla som är intresserade av klasstandem som metod i språkundervisningen i skolkontext. På webbplatsen finns information om klasstandem som undervisningsform och om det pågående projektet Klasstandem – ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom undervisningen i det andra inhemska språket. Projektet pågår 2012–2015 och det genomförs inom ramen för LingVaCity som är Åbo Akademis och Vasa universitets gemensamma utvecklingscenter för språkplanering och språkpedagogik (se Språkbruk 1/2012 för en utförligare presentation om LingVaCity).

Projektet är ett forskningsorienterat utvecklingsarbete i det tvåspråkiga gymnasiecampuset Lykeion i Vasa, där forskare från Åbo Akademi och Vasa universitet samarbetar med finsklärare från Vasa gymnasium och svensklärare från Vaasan lyseon lukio. Lärarna fungerar som forskande lärare i aktion i klassen, samtidigt som de via forskar–lärarsamarbetet får kontinuerlig fortbildning.

Vad innebär då tandem som undervisningsform?  I tandem samtalar två människor med olika modersmål med varandra för att lära sig varandras språk. Personerna växlar mellan språken, och det här leder till att de fungerar turvis som lärande part och turvis som språklig mentor på det egna modersmålet. Samarbetet bygger dels på ömsesidighet, dvs. att båda parter gynnas av samarbetet, dels på inlärarautonomi, dvs. att man parallellt med språklärandet också lär sig att planera, styra och utvärdera den egna lärandeprocessen. I Finland har tandem under de senaste åren främst använts som verksamhetsform för vuxna inom den fria bildningen, där det mest omtalade exemplet är den vasabaserade kursen FinTandem som Vasa Arbis arrangerat sedan 2002.