Myndigheter bör uppträda under sitt rätta namn. Det slår Justitieombudsmannen fast efter att ha fått klagomål över namnen Trafi (Trafiksäkerhetsverket) och Carea (Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmene­dalen).

Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinen anser att myndigheter alltid utåt bör uppträda under sitt officiella namn. En myndighets officiella namn bör i språkligt, innehållsmässigt och strukturellt hänseende vara sådant att kunderna känner igen det som myndighetens namn. Det bör också kunna särskiljas t.ex. från affärsföretags namn. Dessutom måste namnet på en tvåspråkig myndighet kunna uttalas på båda nationalspråken.

Det är ändå inte lagstridigt att i samband med det officiella namnet använda en förkortning eller något annat binamn, om man ser till att det inte uppstår oklarhet om vilken myndighet som avses. Enbart en förkortning eller ett binamn får end­ast användas internt inom myndigheten.

JO anser att Trafiksäkerhetsverket och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen inte har brutit mot lagen då de i anslutning till sina officiella namn har använt namnen Trafi och Carea på ett sådant sätt att det inte uppstår oklarhet om vilken myndighet som avses. Men Trafiksäkerhetsverket har gjort ett fel när det på sina fordonsskattekuvert uteslutande använt benämningen Trafi. JO noterar också att logotypen Trafi dominerar första sidan av ämbetsverkets dokument. Han anser att detta inte uppfyller kravet att det av myndighetens namn ska framgå att det är fråga om en finländsk myndighet.