JO Petri Jääskeläinen anser att namnfrågan är viktig för förvaltningen och central med tanke på de språkliga rättigheterna. Enligt grundlagen ska namnet på statliga myndigheter som utövar offentlig makt fastställas i lag. Enligt kommunallagen ska t.ex. en samkommuns namn nämnas i stiftelseurkunden. Men i dag baseras bara vissa myndigheters binamn och namnförkortningar på lagstiftningen. Många är förkortningar som bildats på olika sätt och en del består av ord som myndigheterna själva tagit i bruk.

Jääskeläinen anser att det är en fråga för sig hur myndigheters binamn borde bildas. För ändamålet finns det än så länge inte motsvarande, från de språkliga rättigheterna och kraven på god förvaltning härledda kriterier som för bildande av officiella namn.

JO anser att det för bildandet av namn på myndigheter, också förkortningar och andra binamn, borde skapas en enhetlig praxis som beaktar kraven på god förvaltning och värnandet av landets språkliga kulturarv. Han föreslår att man överväger alternativet att lagstifta om kriterierna för namnen på myndigheter och andra aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter och om den roll som Forskningscentralen för de inhemska språken bör ha i namnfrågor.

JO ber justitieministeriet, finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet att senast den 31 januari meddela vilka åtgärder beslutet och framställningen har föranlett.