Jannika Lassus disputerade för doktorsgraden lördagen den 6 feb­ruari med avhandlingen Betydelser i barnfamiljsbroschyrer. Systemisk-funktionell analys av den tänkta läsaren och institutionen. Som opponent fungerade professor Anna-Malin Karlsson och kustos var professor Hanna Lehti-Eklund.
  
Lassus analyserade sverigesvenska och finlandssvenska socialförsäkringsbroschyrer till barnfamiljer. De undersökta broschyrerna publicerades under åren 2003–2006 och utgavs av Folkpensionsanstalten (FPA) i Finland och Försäkringskassan i Sverige. Broschyrerna ges ut av två olika institutioner i två olika kulturer men på svenska. Lassus analys visar att broschyrtexterna i de två länderna liknar varandra, i synnerhet i de fall då de finlandssvenska texterna inte är översättningar från finskan. De skillnader som finns beror snarast på skillnader mellan institutionerna och socialförsäkringssystemen, vilka i sin tur är förankrade i de två kulturerna.