Det tycks vara lätt att blanda ihop orden jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär t.ex. jämlikhet inför lagen, dvs. att alla människor oberoende av politisk, social eller ekonomisk bakgrund är lika mycket värda och behandlas på samma sätt. Under franska revolutionen var slagordet frihet, jämlikhet och broderskap.

Jämställdhet däremot avser att män och kvinnor har samma rättigheter och att ingetdera könet diskrimineras i t.ex. arbetslivet. Man talar alltså om jämställdhet mellan könen (inte jämlikhet!). Vi har i vårt land en jämställdhetsombudsman, på finska tasa-arvovaltuutettu, vars uppgift är att se till att kvinnor och män behandlas lika.