Fråga: Vad är det för skillnad mellan handling och dokument?

Svar: Det förefaller som om dokument var det allmännare och mer övergripande ordet av de två. Terminologicentrum TNC har föreslagit följande definition av dokument: ”sammanställning av information som behandlas som en enhet och som är beständigt lagrad på ett medium; de datamängder som ingår i ett dokument kan vara läsbara av människa eller maskin”. Ett dokument behöver alltså inte vara skriftligt utan kan också vara elektroniskt. En handling däremot är skriftlig och godtas ofta endast i originalversionen (Svensk ordbok). Enligt TNC kan en handling definieras som ett skriftligt dokument som i original har juridisk betydelse, dvs. kan utgöra ett bevis eller ett intyg. Exempel på handlingar är domstolsutslag, gåvobrev, testamenten, kontrakt, skuldebrev och ansökningshandlingar. Källa: TNC-aktuellt 2/1997.