Finlands språklärarförbund SUKOL rf anser att språkförsöket som är under beredning, där svenskan kan ersättas, inte på något sätt får äventyra studerandes behörighet till fortsatta studier. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen förbereder språkförsöket så att det kan inledas i grundutbildningen hösten 2017.

Språklärarförbundet påpekar att även om studier i svenska blir frivilliga i grundskolan bör studerande i gymnasium eller yrkesinriktad läroanstalt avlägga studier i svenska. Förbundet är bekymrat över hur detta ska skötas i dagens ekonomiska läge. Man bör också beakta att svenskan som inleds först i gymnasium och yrkesinriktad läroanstalt påverkar studerandens övriga ämnesval. De som deltar i försöket måste efter grundskolan välja en läroanstalt som kan erbjuda en lämplig lärokurs. Det här kan begränsa studerandens möjligheter att söka till t.ex. specialgymnasier. Det kan också uppstå problem när studeranden går vidare till högre nivå och senare till arbetslivet.

Språklärarförbundets ordförande Sanna Karppanen tycker att ett eventuellt försök bör förberedas noggrant så man hinner bedöma konsekvenserna.

– SUKOL förhåller sig i regel positivt till initiativ som gör språkstudier mångsidigare, men de barn och unga som deltar i försöket ska ändå inte försättas i en sådan situation att deras fortsatta studier eller arbetsansökan sätts i fara därför att de saknar de språkstudier som krävs, menar Karppanen.