Tidigare forskning har visat att tvåspråkiga personer presterar bättre än enspråkiga särskilt i vissa kognitiva test. Man antar att orsaken till det här är att en tvåspråkig person i vardagen hela tiden måste hålla isär sina två språk för att konsekvent kunna tala rätt språk i rätt situation. Enligt den här tanken innebär tvåspråkighet en livslång träning i de exekutiva funktionerna.

Anna Soveri har sin färska avhandling Training executive functions in the laboratory and in real life: Cognitive consequences of computer-based exercises and bilingualism fått resultat som pekar i samma riktning. De tvåspråkiga personerna i hennes undersökning klarade sig bättre på en uppgift som kräver att man riktar uppmärksamheten mot den relevanta informationen och stänger ut det irrelevanta. Resultaten visade också att ju mer den tvåspråkiga personen uppger sig växla mellan sina språk, desto bättre blir förmågan att byta mellan olika uppgifter och ju tidigare en person har lärt sig det andra språket, desto bättre är förmågan att stänga ut oviktig information.

I avhandlingen undersöks träning av de s.k. exekutiva funktionerna, som antas reglera hur vi utnyttjar lägre kognitiva förmågor vid olika uppgifter. Exempel på sådana funktioner är arbetsminne och uppmärksamhet. Den ena delen av avhandlingen fokuserar på träning i det verkliga livet genom tvåspråkighet och den andra på träning med hjälp av datorövningar i laboratoriet. Försökspersonerna utgjordes av friska vuxna.

Det viktigaste resultatet är att arbetsminnesträning ökade utsöndringen av dopamin, som är en signalsubstans nära relaterad till arbetsminnet. Detta resultat ger mer information om dopaminets betydelse för arbetsminnet.

Soveri har skrivit sin avhandling vid institutionen för psykologi och logopedi vid Åbo Akademi. Den finns att läsa på webben. (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)