ELDIA European Language Diversity for All är ett EU-finansierat tvärvetenskapligt projekt med syfte att öka förståelsen för hur lokala, nationella och internationella umgängesspråk interagerar i det nutida Europa. I projektet samarbetar experter inom tillämpad språkvetenskap, sociolingvistik, juridik, samhällsvetenskap och statistik från åtta universitet i sex europeiska länder. Det empiriska arbetet utförs bland ett urval språkminoriteter (mindre och större, inhemska och invandrade, vitala och hotade, begränsat och helt standardiserade språk, m.m.)

Projektet omfattar 14 minoriteter i åtta europeiska länder: kvenska och nordsamiska i Norge, meänkieli och sverigefinska i Sverige, karelska och estniska i Finland, karelska, vepsiska och seto i Ryssland, seto och võro i Estland, estniska i Tyskland, ungerska i Österrike och ungerska i Slovenien. Alla dessa minoritetsspråk hör till den finsk-ugriska språkfamiljen.

Ett av de mer praktiska resultaten som ELDIA-projektet ska mynna ut i, är det som kallas för European Language Vitality Barometer (EuLaViBar). Det är tänkt att bli en handbok med vilken man kan identifiera de faktorer som främjar och hindrar språkbevarande. EuLaViBar kommer inte att begränsas till de språk som studeras i ELDIA, utan syftet är att skapa ett allmängiltigt verktyg som ger indikationer på det aktuella läget och eventuell fara för ett språks överlevnad. Då EuLaViBar kommer att kunna tillämpas också på andra språk kommer EU att kunna använda verktyget för att övervaka genomförandet av EU:s politik för skydd av minoriteter.

Projektet inleddes 2010 och pågår till hösten 2013.

Läs mer i Leena Jokis artikel om karelskan i Finland och Ryssland i Kielikello nr 2/2011: Mittuine on sinun muamankieli?